MoldoveneascăРусскийEnglish
Statut CNIAM PDF Печать E-mail
19.03.2012 20:07

INREGISTRAT

de Ministerul Justiției

al Republicii Moldova nr.4610

“__02____”__iunie____ 2010

APROBAT

la Adunarea de constituire a Congresului

Național al Industriașilor și Antreprenorilor

din Moldova în baza  procesului- verbal

din 5 mai 2010

STATUTUL

”CONGRESUL NAȚIONAL AL INDUSTRIAȘILOR ȘI ANTREPRENORILOR DIN MOLDOVA”

C.N.I.A.M.

DISPOZIŢII GENERALE

1.1. ”Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova”(CNIAM) este o organizaţie  necomercială, apolitică, nonprofit, constituită prin libera manifestare a voinței persoanelor fizice și juridice în vederea realizării în comun a scopurilor determinate de prezentul statut. Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova nu va susține vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcție în cadrul autoritaților publice și nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanțarea acestora.

1.2. Denumirea completă ”Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova”

1.3. Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor din Moldova este creată și își  desfăşoară activitatea în conformitate cu Constituţia Republicii Moldova, Codul Civil al Republicii Moldova , Legislaţia în vigoare a Republicii Moldova nr.837-XIII din 17 mai 1996  şi prezentul Statut.

1.4. Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor din Moldova se constituie în forma juridică de uniune de persoane juridice.

1.5. Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova dobîndește calitatea de persoană juridică din momentul înregistrării Statutului la Ministerul Justiției al Republicii Moldova,  dispune de ştampilă, emblemă, bilanț financiar propriu, cont bancar, în lei și în valută străină, cod fiscal, precum și alte atribute ale persoanei juridice.

1.6. Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova  reprezintă o organizație republicană și își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii. Durata de activitate a Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova  este nelimitată.

1.7. Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova va folosi întregul venit de la activitatea sa în scopurile prevăzute de Statut.

1.8. Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova dispune de patrimoniul distinct, necesar pentru asigurarea activității prevăzute de statut, și poartă răspundere pentru obligațiunile sale cu acest patrimoniu.

1.9. Sediul Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova  se află pe adresa: MD-2012,Republica Moldova, mun. Chişinău, str. Mitropolitul Dosoftei 102-40.

 

2. PRINCIPIILE DE ACTIVITATE ALE ASOCIAŢIEI

2.1. Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor din Moldova  se constituie și își desfășoara activitatea în baza principiilor libertății de asociere, legalității, publicității și transparenței, egalității în drepturi a tuturor membrilor, liberei exprimari a opiniei de către toți membrii și accesului lor la orice informație ce ține de activitatea Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova, autoadministrării și autogestiunii.

2.2. Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova  este liber să-și aleagă activitățile proprii, formele și metodele de activitate ce nu vin în contradicție cu legislația în vigoare, să-și stabilească structura sa internă de organizare. Se interzice imixiunea autorităților publice în activitatea Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova, precum și imixiunea Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova  în activitatea autorităților publice.

2.3. Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova promovează în activitatea sa valorile și interesele naționale, civice, ale democrației și statutului de drept, parteneriatul, competiția deschisă și respectă normele etice ale sectorului necomercial.

2.4 Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova  va evita pe parcursul activității sale apariția conflictului de interese.

 

3. SCOPURILE ȘI METODELE DE REALIZARE

3.1 Scopurile Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova constau în  contribuire la:

 • Consolidarea și coordonarea eforturilor membrilor Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova  la punerea în aplicare a unei politici economice, care să contribuie la creșterea activității industriale și de afaceri, promovarea legăturilor economice reciproce, benefice atît pe plan național cît și internațional.
 • Participarea la implementarea programelor naționale și  internaționale de cooperare economică reciproc avantajoasă prin intermediul aplicării potențialului intelectual și științific al membrilor Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.
 • Cooperarea deplină a membrilor Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova  la o activitate eficientă, la participarea la redresare economică și socială a țării.
 • Reprezentarea intereselor și protejarea drepturilor legale a membrilor Congresului între ei, în relațiile cu alți agenți economici, cu alte organizații și autoritățiile publice locale.
 • Crearea unui climat favorabil pentru dezvoltarea cu succes a activității de afaceri și antreprenoriat, a mecanismelor liberului comerț, și adoptarea unor principii de parteneriat social, sporirea nivelului economic, cultural, educativ și de informare a întreprenzătorilor.
 • Furnizarea și dezvoltarea contractelor de afaceri cu alte organizații internaționale, în special economice, tehnico-științifice și cu menire socială.

3.2 Pentru a-și realiza scopurile, Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova  va desfășura următoarele activități:

 • Elaborarea unor metode, concepte, idei în ceea ce privește cunoașterea și studierea fenomenului promovării și protejării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului
 • Organizarea și participarea la seminare, conferințe, întruniri, lecții, etc. În vederea realizarii scopurilor statutare cu atragerea specialiștilor calificați în domeniile prioritare de activitate ale Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova .
 • Analiza problemelor de ordin socio-juridic cu care se confruntă societatea Republicii Moldova, care au impact nemijlocit asupra drepturilor și libertăților fundamentale ale omului
 • Ridicarea potențialului cognectiv și intelectual al cetățenilor
 • Editarea și multiplicarea publicațiilor periodice pentru copii și tineret.
 • Acordarea de asistență a persoanelor social-vulnerabile
 • Acordarea în conformitate cu cerințele legislației, a asistenței consultative, analiză, evaluare, monitorizare în toate sectoarele și sferele social-economice
 • Elaborarea, implementarea/realizarea, evaluarea și monitorizarea diferitelor proiecte la nivel local/național în scopul dezvoltării potențialului social-economic și uman al Republicii Moldova și în scopul atingerii obiectivilor Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova

3.3 Pentru realizarea scopurilor propuse Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova  are dreptul:

 • să reprezinte interesele membrilor Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova  în autoritățile publice și alte organizații
 • să asigure protecția drepturilor și intereselor membrilor săi
 • să fondeze mijloace de informare în masă proprii
 • să desfășoare activitate editorială
 • să difuzeze liber informația necesară pentru desfășurarea activității statutare
 • să încheie contracte din numele său, să procure și să realizeze bunuri în conformitate cu scopurile statutare
 • să participe la concursuri naționale și internaționale în vederea obținerii de comenzi sociale și dotații din partea statului, precum și în vederea obținerii de granturi și burse de la alte țări, de la fundații naționale, străine și internaționale
 • să încheie cu personele fizice și juridice acorduri bilaterale și multiratelare de colaborare, în vederea realizării scopurilor și sarcinilor statutare
 • să creeze întreprinderi și alte organizații cu drept de persoană juridică
 • să procure complexuri patrimoniale, bunuri mobile și imobile necesare pentru desfășurarea activității și asigurarea bunei funcționări a Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.
 • Să se bucure de alte drepturi acordate de legislația în vigoare

3.4 În conformitate cu art. 188 Cod Civil și art. 26 al Legii nr. 837-XIII Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova  are dreptul să desfășoare activitate economică ce rezultă nemijlocit din scopurile prevăzute în statut și în exclusivitate pentru realizarea scopurilor statutare.

 

4. ORGANELE DE CONDUCERE ȘI DE CONTROL

4.1 În structura organizatorică a Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova întră următoarele organe:

 • Adunarea generală (Conferința)
 • Consiliul de Administrare
 • Președintele
 • Cenzorul

4.2 Organul suprem de conducere al Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova este Adunarea Generală a membrilor sau a delegațiilor acestora, care se întrunește ordinar și extraordinar

4.2.1 Adunarea Generală (Conferința) are următoarele atribuții principale:

 • determină direcțiile principale de activitate ale Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova
 • decide adoptarea, complectarea sau modificare Statului
 • examinează și aprobă bugetul anual, bilanțul financiar anual
 • alege și revocă membrii Consiliului de Administrației și ale Cenzolui
 • aprobă dările de seamă ale Consiliului de Administrare, Cenzorul, Președintele
 • aprobă dările de seamă ale Consiliului de Administrației și ale Cenzolui
 • hotărăște cu privire la organizarea sau lichidarea Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova , desemnează comisia de lichidare și aprobă bilanțul de lichidare
 • hotărăște orice alte probleme ce țin de activitatea Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.

4.2.2 Mandatul tuturor organelor alese de Adunarea Generală (Conferință) este de 4 ani

4.2.3 Ședințele ordinare ale Adunarii Generale (Conferinței) se convoacă atunci cînd o cer interesele Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova, dar nu mai rar de o dată în an. Convocarea Adunării Generale se face de către Consiliul de Administrare, care va înștiința toți membrii Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova cu cel puțin 15 zile înainte de data desfășurării Adunării Generale (Conferinței). Anunțul privind convocarea ședinței trebuie să conțină ordinea de zi, locul, data și ora ședinței.Despre convocarea organului suprem se va comunica fiecărui membru în parte sau prin publicația periodică indicată în statutul Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.

4.2.4 Convocarea Adunării Generale (Conferinței) extraordinare se face de către Consiliul de Administrare din inițiativa proprie, la cererea Președintelui, a Cenzorului ori la cererea a cel puțin o treime din numărul total a membrilor  Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.

4.2.5 Adunarea Generală extraordinară se convoacă în termen de cel mult două luni de la data prezentării deciziei cu privire la convocarea ședinței extraordinare adoptată de către subiecții nominalizați în punctul 4.5 al statutului. În cazul în care Consiliul de Administrare refuză sau tărăgănează intenționat convocarea ședinței extraordinare a Adunării Generale (Conferinței), subiecții împuterniciți sunt în drept să convoace ședința extraordinară fără acordul Consiliului de Administrare în modul stabilit pentru aceasta.

4.2.6 Adunarea Generală (Conferința) este deliberativă numai în cazul cănd sunt prezenți 50% plus unu din numărul total al membrilor sau reprezentanților acestora. Fiecare membru deține un singur vot. Deciziile se adoptă prin votul majorității simple a celor prezenți, exceptînd deciziile de modificare și completare a statutului și de reorganizare și lichidare a Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova, decizii care se adoptă prin votul  a 2/3 din numărul membrilor prezenți  la Adunarea Generală(Conferința)

4.2.7 Dacă Adunarea Generală (Conferința) este considerată deliberativă, în termen de o lună organul abilitat convoacă repetat ședința Adunării Generale (Conferinței) cu aceiași ordine de zi. Ședința convocată repetat va fi deliberativă cu participarea celor prezenți

4.2.8 Adunarea Generală (Conferința)  poate adopta hotărîri doar privind chestiunile incluse în ordinea de zi. Referitor la chestiunile care nu au fost incluse în ordinea de zi Adunarea Generală (Conferința) poate adopta hotărîri numai în cazul cînd participă sau sunt reprezentați toți membrii numai în cazul când sunt prezenți Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.

4.2.9 Desfășurarea Adunării Generale (Conferinței) se consemnează într-un proces verbal semnat de secretar și contrasemnat de președinte.

4.3 Consiliul de Administrare este organul permanent de conducere al  Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.

4.3.1 Consiliul de Administrare este constituit din nu mai mult de unsprezece persoane, ce se subordonează Adunării Generale (Conferinței) și are următoarea componență:

 • elaborează strategia dezvoltării și trasează direcțiile principale ale activității Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova, prezentîndu-le pentru aprobare Adunării Generale (Conferinței)
 • asigură îndeplinirea deciziilor Adunarii Generale (Conferinței) și prezintă rapoarte Adunării Generale(Conferinței) privind activitatea  Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.
 • elaborează bugetul Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova, raportul financiar anual și raportul privind activitatea acesteia prezentîndu-le Adunării generale pentru aprobare
 • aprobă regulamentele de uz intern ale  Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova și stabilește structura ei organizatorică
 • aprobă statele de personal, propunerile pentru angajarea și concedierea personalului, modul de remunerare a muncii și a salariilor pentru salariații Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.
 • înaintează spre adoptare Adunării Generale (Conferinței) a candidaturii Președintelui Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.
 • stabilește în condițiile legii, responsabilitatea materială a Președintelui Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.
 • aprobă la propunerea Președintelui candidații la funcția de vice-președinte a Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova pe termen de 4 ani, aprobă încetarea înainte de termen a competențelor și realegerea lor
 • stabilește condițiile și procedura de primire a noi membri în asociație, precum și cele de retragere din rîndurile ei
 • stăbilește mărimii cotei de întrare și cotizațiile de membru al  Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.
 • Aprobă sigiliul, ștampila, simbolicași formularele  Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.
 • Decide crearea, reorganizarea și lichidarea filialelor Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova, aprobarea regulamentelor lor
 • Gestionează patrimoniul Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova și activitatea privind majorarea lui
 • Stabilește modul în care pot fi folosite și repartizate donațiile colectate
 • Asigură respectarea de către Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova a normelor eticii prevăzute în sectorul necomercial
 • Primirea și excluderea membrilor Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.
 • Adoptarea deciziilor privind procurarea, distribuirea și înstrăinarea patrimoniului Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.
 • Conducerea operativă a activității economice a Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova , administrarea bunurilor
 • Hotărăște participarea Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova în calitate de fondator al organizațiilor necormeciale și al societațiilor comerciale
 • Decide asupra tuturor chestiunilor care nu constituie competența exclusivă a altor organe ale Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.

4.3.2 Consiliul de Administrare este ales de către Adunarea Generală (Conferința) pe un termen de 4 ani. Ședințele Consiliului de Administrare se convoacă la necesitatea, dar nu mai rar de o dată în trimestru și sunt deliberative, dacă sunt prezenți 2/3 din numărul membrilor. Deciziile se adoptă cu majoritatea simplă de voturi. La cererea unui membru al Consiliului de Administrare, Președintele Consiliului este obligat se convoace întermen de 10 zile ședința extraordinară a acestuia. În cazul în care Președintele refuză sau tărăgănează intenționat convocarea ședinței extraordinare este în drept să convoace ședința extraordinară fără acordul Președintelui.

4.3.3 Componența Consiliului de Administrare se stabilește de către Adunarea Generală (Conferința) a Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.

4.3.4 Componența Consiliului de Administrare include reprezentanți ai tuturor membrilor Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.

4.3.5 Componența Consiliului de Administrare încetează în următoarele condiții:

 • În caz de deces
 • În caz de demisie cu respectarea termenului stabilit de cel ce dimisionează, dar care nu va putea fi mai scurt de o lună de la avizarea în scris a Președintelui
 • În caz de excludere prin decizia Adunării Generale (Conferinței)

4.3.6 În cazul situațiilor prevăzute la punctul 4.3.5, locul din Consiliul de Administrare rămîine vacant urmînd ca în termenul cel mai posibil să se desemneze un alt membru

4.3.7 Consiliul de Administrare alege secretarul care:

 • ține lucrările de secretariat
 • înregistrează cererile și demersurile prezentate Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.
 • Întocmește procese-verbale ale Adunărilor Generale (Conferințelor) și ale ședințelor Consiliului de Administrare
 • Duce corespondența cu autoritășile publice, cu alte organizații și instituții

4.4 Președintele Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova este concomitent și Președintele Consiliului de Administrare, ales de Adunarea Generală (Conferința) pe un termen de 4 ani.

4.4.1 Președintele  Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova gestionează nemijlocit Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova în perioada dintre ședințele Consiliului de Administrare și are următoarea componență:

 • Convoacă și prezidează ședințele Consiliului de Administrare
 • Adoptă decizii pe orice problemă ce ține de activitatea Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova și care nu este de competența exclusivă a altor organe
 • Reprezintă Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova în instanțele judiciare, în relațiile cu autoritățile publice și alte persoane fizice și juridice
 • Administrează operativ mijloacele Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova, încheie tranzacții și semnează contracte, eliberează procure, deschide conturi bancare, semnează alte documente financiare
 • Organizează și dirijează activitatea curentă a Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova, a subdiviziunilor ei și asigură îndeplinirea deciziilor, adoptate de către Consiliul de Administrare
 • Face propuneri pentru angajarea și concedierea personalului
 • Este responsabil pentru ținerea lucrărilor de secretariat
 • Asigură ducerea evidenței contabile și statistice conform ordinii stabilite de lege
 • Poartă răspundere personală de activitate Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova și este responsabil de valorile imobile și circulante ale ei
 • Aduce propuneri privind modul în care pot fi repartizate donațiile colectate și participă la distribuirea ajutorului umanitar și de altă natură
 • Oferă autorităților publice împuternicite informația necesară și prezintă rapoartele stabilite de lege către acesteia
 • Emite ordine, indicații, instrucțiuni
 • Decide asupra formelor și metodelor de lucru, asigură integritatea și folosirea rațională a patrimoniului Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.

4.4.2 Funcțiile executive ale Președintelui Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova pot fi exercitate prin angajarea în statele de personal sau prin contract în conformitate cu hotărîrea aprobată de Consiliu de Administrare al Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.

4.4.3 În absența temporară a Președintelui Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova în conformitate cu instrucțiunile sale, exercitarea funcțiilor de Președinte în exercițiu al Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova pot fi îndeplinite de către unul din vice-președinții  Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.

4.4.4 Președintele poate constitui în caz de necesitate grupuri de experți pentru a studia anumite probleme importante legate de activitatea Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova, pentru discutarea anumitor programe guvernamentale în domeniul de activitate al Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova, pentru atenționarea opiniei publice asupra unor probleme majore ale Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.

4.5 Controlul asupra activității economico-financiare a Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova este efectuat de Cenzor, aleasă de Adunarea Generală (Conferința) pe un termen de 4 ani. Cenzorul nu pot faceparte și ca membru al Consiliului de Administrare.

4.5.1 Cenzorul:

 • Analizează respectarea statutului Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova, executarea deciziilor Adunării Generale (Conferinței), Consiliului de Administrare și prezintă concluzii pe marginea acestora Adunării Generale (Conferinței)
 • Controlează oportunitatea și legalitatea utilizării mijloacelor financiare ale Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.

4.5.2 Cenzorul are dreptul să ceară consiliului de administrare date privind activitatea lor pe o perioadă concretă,să facă cunoștință cu toate actele, documentele, ce vizează activitate Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.

4.5.3 Cenzorul efectuează controlul o dată pe an. Cenzorul poate decide efectuarea unor controale din inițiativă proprie în caz de semnale a unor încălcări în activitatea financiară a Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.

4.5.4 Rezultatele controlului efetuat de către Cenzor sunt prezentate sub formă de dare de seamă Consiliului de Administrare și Adunării Generale

 

5. MEMBRII CONGRESULUI NAȚIONAL AL INDUSTRIAȘILOR ȘI ANTREPRENORILOR  DIN MOLDOVA. DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE LOR.

5.1 Fondatorii Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova devin membri deplin ai Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova. Membru al Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova poate fi orice cetățean al Republicii  Moldova, precum și cetățenii străini, persoanele fără cetățenii străini, persoanele fără cetățenie, cu domiciliul în R. Moldova, precum și persoane juridice înregistrate în R. Moldova și care recunosc și susțin obiectivele Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova. Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova nu răspunde pentru obligațiile membrilor săi, iar membrii nu răspund pentru obligațiile Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.

5.2 Candidatura viitorului membru al Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova, precum și retragerea din rîndurile ei este discutată la ședința Consiliului de Administrare, în prezența obligatorie a candidatului respectiv. Decizia de acceptare sau de retragere a membrului se acceptă prin voturile ”pro” sau ”contra” și va fi adusă ulterior la cunoștința Adunării Generale (Conferinței).

5.3 Admiterea sau excluderea membrilor Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova se efectuiază în conformitate cu decizia Consiliului de Administrare al Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova susținută de cel puțin 2/3 din numărul lor.

5.4 Fiecare membru Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova achită cotizația de membru în mărime de 1000 lei/lunar, iar cuantumul cotizației de membru se stabilește și poate fi modificat prin decizia Consiliului de Administrare

5.5 Membrii Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova au următoarele drepturi și obligații:

 • dreptul de a participa la activitatea  Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova, da a alege și de a fi ales în orice funcție eligibilă a Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova, de a participa la toate proiectele Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova, se publice lucrări și alte materiale în organul de presă al Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova, de a se retrage din organizație, prezentînd sau nu motivele respective
 • membrii Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova sunt obligați să respecte prevederile prezentului Statut, Hotărîrile Adunării Generale (Conferinței), Consiliului de Administrare, Președintelui, să participe activ la realizarea scopurilor statutare, să achite cotizația de membru la timp.

5.6 Membrul care nu participă la activitatea Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova , rupînd din proprie inițiativă legătura cu Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova , precum și a cei membri care încalcă prevedirile prezentului Statut, pot fi excluși din rîndul membrilor Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova de către Consiliul de Administrare, printr-o decizie care va fi ulterior adusă la cunoștință Adunării Generale.

 

6. PATRIMONIUL ȘI SURSELE DE FINANȚARE

6.1 Patrimoniul Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova se formează din:

 • cotizațiile de aderare constituie 500 lei, cotizațiile lunare de membru 1000 lei/lunar
 • sponsorizări și donații bunevole, făcute de persoane fizice și juridice, din țară și străinătate
 • subvenții de stat, venituri obținute de la hîrtiile de valoare, depuneri bănești
 • venituri realizate din activitatea economică proprie
 • veniturile societăților comerciale constituite cu participarea Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova
 • venituri obținute în rezultatul utilizării sau înstrăinării proprietății
 • alte surse neinterzise de lege

6.2 Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova poate avea în proprietate clădiri, construcții, utilaj, mijloace de tarnsport, precum și alt patrimoniu necesar activității de realizare a scopurilor stabilite de prezentul Statut

6.3 Donațiile către Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova pot fi în formă de bunuri mobile și imobile, drepturi de autor, acțiuni, etc.

6.4 Întreg patrimoniul Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova, precum și beneficiul obținut din activitatea economică, este folosit pentru realizarea scopurilor statutare și nu poate fi distribuit între membri.

6.5 Patrimoniul transmis Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova de către membrii săi în calitate de cotizații și donații nu poate fi revocat și constituie proprietatea Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.

 

7. TRANSPARENȚA ACTIVITAȚII ȘI DAREA DE SEAMĂ FINANCIARA

7.1 Darea de seamă a parametrilor principali se efectuiează conform legislației în vigoare. La sfîrșit de an financiar, Președintele prezintă Consiliul de Administrare un raport referitor la situația financiară a Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova, care urmează să fie confirmat de Comisia de Cenzori.

7.2 Darea de seamă a uniunii se întocmește conform rezultatelor anului și conține:

 • expunerea scurtă a rezultatelor activității în perioada de dare de seamă
 • soldul mijloacelor bănești la începutul perioadei de dare de seamă
 • venitul total al mijloacelor la fiecare sursă de mijloace ale Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova, indicate în punctul 6.1 din prezentul statut
 • cheltuielile pe direcțiile de activitate realizate, cu indicarea cheltuielilor pentru renumerarea muncii, defălcărilor, impozitelor și altor cheltuieli administrative. Soldul mijloacelor bănești la sfărșitul perioadei de dare de seamă

7.3 Darea de seamă financiară se aduce la cunoștință tuturor membrilor Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova la ședința Adunării Generale

7.4 Darea de seamă financiară să păstrează în Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova, este accesibilă tuturor și după posibilități, se publică în presă.

7.5 Tuturor persoanelor fizice și juridice se garantează accesul liber către parametrii financiari ai Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.

 

8. ADOPTAREA, COMPLECTAREA ȘI MODIFICAREA STATUTULUI

8.1 Prezentul Statut se aprobă de către Adunarea Generală (Conferința) a membrilor Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.

8.2 Propunerile membrilor Uniunii vizînd modificările și complectările prezentului statut se depun pe numele Consiliului de Administrare, care le propune pentru examinare la următoarea ședință a Adunării Generale (Conferinței)

8.3 Modificările și complectările statutului întră în vigoare pentru terți din momentul înregistrării acestora.

 

9. FILIALELE ASOCIAȚIEI

9.1 Subdiviziunile organizatorice de bază ale Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova sunt filialele care realizează aceleași direcții de activitate ale Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.

9.2 Filialele se constituie după criteriul teritorial și se organizează din nu mai puțin de 3 membri. Decizia cu privire la crearea Filialei se adoptă de Consiliul de Administrare.

9.3 Filiala activează în baza regulamentului aprobat prin hotărîrea Consiliului de Administrare. Președintele Filialei este numit de Consiliul de Administrare

9.4 Președintele Filialei prezintă pe baza permanentă darea de seamă despre activitatea Filialei Consiliului de Administrare al Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova

 

10. MODUL DE REORGANIZARE ȘI LICHIDARE

10.1 Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova își încetează activitatea prin reorganizare și autodizolvare    în baza deciziei Adunării Generale (Conferinței) adoptată în condițiile stabilite de prezentul statut

10.2 Reorganizarea  Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova se efectuiază, în condițiile legii, prin fuziune (contopire, absorbție), dezmembrare (divizare, separare) sau transformarecu notificarea prealabilă a creditorilor. Reorganizarea produce efecte numai după înregistrarea ei în organul de stat competent.

10.3 Autodisolvarea poate avea loc în cazul în care nu pot fi realizate scopurile statutare din lipsa fondurilor sau în cazul atingerii obiectivelor statutare propuse.

10.4 Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova poate fi lichidat în mod forțat în baza hotărîrilor organelor abilitate în cazul încălcării legislației cu privire la asociațiile obștești.

10.5 Autodizolvarea Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova este urmată de procedura de lichidare. În  procesul de lichidare  Congresul Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova va utiliza denumirea sa cu menținerea de către organul, care a adoptat această decizie în conformitate cu Legea cu privire la asociațiile obștești și Codul civil.

10.6 Consiliul de Administrare va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire la înregistrarea declanșării lichidării Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova și va comunica datele membrilor comisiei de lichidare.

10.7 Comisia de lichidare dispune de drepturile și obligațiile care nu contravin scopului lichidării. Comisia de lichidare suspendă activitatea Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova, încăsează creanțele de la debitori, vinde activile, satisface cerințele creditorilor și repartizează activele care au rămas conform prevederilor legale și statutare.

10.8 Comisia de lichidare întocmește bilanțul de lichidare, în care se indică valoarea și componența activelor rămase, și îl prezintă spre aprobare organului care a decis lichidarea.

10.9 Activele rămase după satisfacerea pretențiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova și membrii organelor acesteia și se transmite altei organizații cu scopuri similare pentru realizarea scopurilor stabilite în statut.

10.10 Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu și-a îndeplinit obligațiunile ce îi revin, a distribuit activele Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova înainte de a satisface pretențiile creditorilor sau cu încălcarea legii ori statutului Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova.

10.11 Comisia de lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova din culpa lor.

 

11. DISPOZIȚII FINALE

11.1 Prezentul Statut întră în vigoare după înregistrarea acestuia în modul prevăzut de lege.

11.2 Modificările în Statut întră în vigoare după înregistrarea acestora în modul prevăzut de lege.

11.3 Reglementările și relațiile între membrii Congresului Național al Industriașilor și Antreprenorilor  din Moldova ce nu au fost prevăzute în prezentul Statut se soluționează și se ajustează în conformitate cu legislația în vigoare a Republicii Moldova

 

1joomla.ru picma.ru mamentyev.ru
CNIAM.MD - Congresul Naţional al Industriaşilor şi Antreprenorilor din Moldova